Tranh trúc chỉ Chữ nhật – kích thước – ứng dụng và ý nghĩa tâm linh.